Regler

Regler


Slitageavgift 2023-04-01 - 2024-03-31


Slitageavgift utdebiteras

  • vid större nybyggnad eller tillbyggnad eller större arbeten på fastigheten (tomten), som kräver fler än 50 transporter till eller ifrån fastigheten debiteras med nominellt 25 000 SEK.
  • vid nybyggnad eller tillbyggnad eller arbeten på fastigheten (tomten), som kräver mellan 25 och 50 transporter till eller ifrån fastigheten debiteras med nominellt 14 000 SEK.
  • vid nybyggnad av komplementbyggnad eller mindre ombyggnad eller arbeten på fastigheten (tomten), som kräver mellan 10 och 25 transporter till eller ifrån fastigheten debiteras med nominellt 7 000 SEK.


Vid flera tunga transporter kan en extra slitageavgift debiteras.


Slitageavgiften debiteras med nominellt belopp vid andelstal 2,4 och regleras proportionellt vid lägre andelstal, dock lägst 10 % av nominellt belopp.


Fastighetsägaren är skyldig att i god tid före byggstart informera styrelsen om byggplanerna och tillsammans med styrelsens representant medverka vid besiktning av berörd vägsträcka. Efter byggnationens färdigställande skall en avslutande besiktning ske av den aktuella vägsträckan, varvid båda parterna skall ges möjlighet att närvara.


Slitageavgiften debiteras efter att byggnationen har avslutats. Om byggnationen medför ändring av andelstalet (exempelvis från sommarboende till helårsboende) sker debitering efter det nya andelstalet.


Slitageavgiftens syfte är att täcka kostnader för tidigt åldrande och ökat slitage förorsakat av transporter. Synliga skador eller på annat sätt påvisbara skador som följd av framför allt tunga transporter skall ersättas utöver debiterad slitageavgift. För bedömning av ersättningens storlek för sådana skador skall prisuppgift begäras av styrelsen anförtrodd entreprenör.


Vägbelastning

Skall Ni bygga ett nytt hus eller göra en större om- eller tillbyggnad, tala med någon i vägsamfällighetens styrelse om vad Ni tänker Er för maskiner och ev. störning i trafiken. Maskiner med larvfötter får inte trafikera vår väg.


Hastighetsbegränsning

Glöm inte vår gemensamt tagna hastighetsbegränsning till 20 km/tim.


Klicka här för pdf-fil av Regler för utskrift